Bài giảng ôn tập sinh học 12

Bài giảng ôn tập sinh học 12

Luyện Thi Đại Học Môn Sinh

.pdf

Số trang: 54 Trang

Download : 0 Xu để Download

Lượt Xem: 624

Bình Chọn: 0

Yêu Thích: 0

Cho vào yêu thích 4

Bạn đang xem một số trang mẫu, vui lòng tải file đầy đủ về máy tính để xem. [ TẢI VỀ ]

Giới Thiệu Nội Dung

1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN 
a. Gen 
 -    Khái  niệm:  Gen  là  một  đoạn  của  phân  tử  ADN  mang  thông  tin  mã  hóa  một  chuỗi 
pôlipeptit hay một phân tử ARN.  
b. Mã di truyền 
 -  Định nghĩa: Là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong gen qui định trình tự sắp xếp của 
các axit amin trong prôtêin.  
 -  Các đặc điểm của mã di truyền 
+ Được đọc liên tục từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba 
+ Có tính đặc hiệu.  
+ Có tính thoái hóa.  
+ Có tính phổ biến.  
*  -  Giải thích được mã di truyền là mã bộ ba 
 -  Tên và chức năng của bộ ba mở đầu và các bộ ba kết thúc.   
c. Quá trình nhân đôi ADN 
 -  Diễn biến chính của cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ 
+ Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN 
+ Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới 
+ Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành.  
Tài liêu liên quan