Tài liệu: Ý nghĩa của từ tài liệu là gì

27-05-2015 10:19:45

Tài liệu là gì ?

Tài liệu nghĩa là gì ?  Ở đây bạn tìm thấy các  ý nghĩa của từ tài liệu sau

1. Tài liệu

Tài Liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân Tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và các vật mang tin khác

2. Tài liệu

Tài Liệu bao gồm :Văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật mang

3. Tài liệu

Tài Liệu là sách báo, các văn bản giúp người ta tìm hiểu vấn đề gì. Tài liệu học tập,Tài liệu tham khảo, Đọc tài liệu tại thư viện , đi thực tế thu thập tài liệu viết luận văn tốt nghiệp

4. Tài liệu

Tài Liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân

5. Tài liệu

Tài Liệu là dữ liệu, tin tức giúp cho việc tìm hiểu một vấn đề gì tài liệu lịch sử tham khảo tài liệu thu thập tài liệu.